بامینو

توضیحات

وزن در هر متر مربع : 27 کیلوگرم

ضریب شکست : 5.0 درصد
نوع رنگ : تونالیته
جنس : سنگدانه طبیعی – پلیمر صنعتی