توضیحات

اگر چه طرح بامینو از لحاظ شکل و فرم شبیه سفال است ولی چیزی که باعث برتری کمی و کیفی بامینو نسبت به سفال یا حتی روف
تایل بتنی میشود مواد تشکیل دهنده بامینو است . کامپوزیت بامینو از با کیفیت ترین پلیمرهای صنعتی و سنگدانه تشکیل شده
است.بامینو را میتوان به هر شکل و فرمی تولید کرد ولی انتخاب ما در اولین طرح ، مبتنی بر یکی از پرطرفدارترین فرم های پوشش
سقف یعنی سفال بوده و قطعا در آینده فرم های دیگری نیز از بامینو تولید خواهد شد .
همگن سازی مواد تشکیل دهنده )سنگدانه – پلیمرصنعتی( نیاز به داشتن دانش و تکنولوژی دارد.
امروزه کشورهای زیادی در جهان ازاین فرآیند در تولید انواع تایل سقف شیبدار و…استفاده میکنند بنابراین با عنایت به درک و اهمیت
نسل جدید پوشش سقف های شیبدار، گروه صنعتی پوشش سقف صدف برای اولین بار در کشوراقدام به کسب دانش و تکنولوژی
مربوطه با کمک نیروهای مجرب و متخصص نموده است و این امر پس از سالها تالش با محصولی به نام بامینو که نمایانگر واژه بام و نو
بودن است به وقوع پیوست

فایل pdf بامینو در سقف شیبدار

بامینو