ویدیوهای پروژه های اجرایی سقف شیبدار شرکت آسابام

پروژه اجرایی مهندس موسوی گلمکان مشهد-asabam

پروژه اجرایی دکتر مستشار زاده بندر انزلی گیلان-asabam

پروژه اجرایی دکتر تاجیک واقع درشاندیز مشهد-asabam

پروژه اجرایی جناب خسروی دهبار مشهد-asabam

پروژه اجرایی آقای صادقی واقع در شهر کیاسر-asabam

پروژه اجرایی آقای حکم آبادی چهارفصل مشهد-asabam

پروژه اجرایی آقای احمدی واقع در عسکریه مشهد-asabam

پروژه اجرایی جناب خسروی دهبار مشهد-asabam

پروژه اجرایی مهندس موسوی گلمکان مشهد-asabam

پروژه اجرایی دکتر مستشار زاده بندر انزلی گیلان-asabam

پروژه اجرایی دکتر تاجیک واقع درشاندیز مشهد-asabam

پروژهای سقف شیبدار
گلچین اول پروژها

پروژهای سقف شیبدار
گلچین دوم پروژها

پروژهای سقف شیبدار
گلچین از پروژهای سال 99

ساخت سقف شیبدار با متریال روفتایل
کارفرمای پروژه : جناب خسروی

ساخت سقف شیبدار با متریال سفال
کارفرمای پروژه : جناب حکم آبادی

ساخت سقف شیبدار با متریال روفتایل
کارفرمای پروژه : جناب حکم آبادی

پروژهای سقف شیبدار
گلچین از پروژهای سال 98