رنگ بندی ها فقط بخشی از تولیدات رنگی شرکت آسابام میباشد و این رنگ ها در 16000 کد رنگی مختلف عرضه میگردد.

ضمانت نامه های رنگ به دو صورت 10 ساله و 20 ساله ارائه میگردد.