تست رنگ سفال اصلی رویال با سفال رنگی تقلبی

تست رنگ سفال اصلی رویال با سفال رنگی تقلبی

 

مراقب سود جویان باشید.
تشخیص سفال طبرستان رویال اصلی با سفال طبرستان رنگی تقلبی