تست رنگ سفال اصلی رویال با سفال رنگی تقلبی

 

مراقب سود جویان باشید.
تشخیص سفال طبرستان رویال اصلی با سفال طبرستان رنگی تقلبی